สถานที่ประสูติ

สถานที่การประสูติ มารู้จักที่ประสูติของพระพุทธเจ้ากัน

“เรามาดูกันว่า สถานที่ประสูติ ที่ไหน” ลุมพินีวัง (อักษรโรมัน: Lumbini Vana) เป็น 1 ใน 4 วัดสำคัญทางพุทธศาสนาและวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตไภรวะของรัฐอุตตรประเทศของเนปาล เป็นวัดพุทธประจำตำบลเพียงแห่งเดียวจากทั้งหมด 4 แห่งที่อยู่นอกประเทศอินเดีย 

ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวันตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และเทวทหะ ในแคว้นสักกะ ริมฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระเจ้าอโศกทรงสร้างเสาหินขนาดใหญ่ขึ้น ของพระองค์ เรียกว่า เสาพระเจ้าอโศก และได้จารึกด้วยอักษรพรหมว่า พระพุทธเจ้าประสูติ ณ ที่นี้

ปัจจุบันลุมพินีอยู่ในเนปาล ติดกับชายแดนอินเดียทางเหนือของโคราฆปุระ ห่างจากทีราอุรคต (หรือนครกบิลพัสดุ์) ไปทางตะวันออก 11 กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถะนคร (หรือเมืองเทวดาหะ) ไปทางทิศตะวันตก 11 กิโลเมตร ตามพุทธวจนะนี้ถูกต้อง เป็นบ้านเกิดของลุมพินีวัน

ลุมพินีวันตั้งอยู่ระหว่างกรุงกปิลวัสตุและเทวทหะ มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานที่นั้นว่า ลุมพินีวัน ผู้อยู่อาศัยไม่กี่หลัง มีสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาเพียงไม่กี่หลัง อย่างไรก็ตามในบริเวณนี้มีวัดพุทธหลายแห่ง อ่าวลุมพินีของเขารวมถึงวัดไทยลุมพินีเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

สถานที่ประสูติ

จุดแสวงบุญและสภาพของลุมพินีวันในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสำคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ ยังมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส 

โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจุบัน ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงดำเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสูติ

พุทธอุทยานประวัติศาสตร์ของโลก - สถานที่ประสูติ

ลุมพินีวันได้รับการพัฒนาจากชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะจากโครงการฟื้นฟูพุทธสถานลุมพินีวันให้เป็น “พุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก” ซึ่งเป็นดำริของ ท่านอู่ท่าน ชาวพุทธพม่า ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 

ท่านตั้งใจเริ่มโครงการฟื้นฟูให้ลุมพินีวันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธบนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว่า 6,000 ไร่ (ขนานตามแนวเหนือใต้) แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปลูกป่าและสร้างวัดพุทธนานาชาติจากทั่วโลกกว่า 41 ประเทศ โดยโบราณสถานลุมพินีวันตั้งอยู่ทางด้านใต้ ปัจจุบัน มีวัดไทยและวัดพุทธทั่วโลกไปสร้างอยู่จำนวนมากและมีขนาดใหญ่โต เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะแสวงบุญ

สถานที่ประสูติ

มรดกโลก

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี เมื่อ พ.ศ. 2540 ลุมพินีวันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยใช้ชื่อว่า “ลุมพินี ที่ประสูติพระพุทธเจ้า ตามข้อกำหนดและหลักเกณในการพิจารณาดังนี้

1 – เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

2 – มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์